Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnimi preizkusi znanja (NPZ), s katerimi se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda osnovne šole obvezno (razen za učence, ki so vključeni v prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, /…/ ter za učence priseljence iz drugih držav in v tekočem šolskem letu prvič obiskujejo osnovno šolo v Sloveniji, v skladu s 64. in 67. členom Zakona o osnovni šoli.

Ob koncu drugega obdobja se preverja znanje učencev iz slovenskega jezika, matematike in tujega jezika. Ob koncu tretjega obdobja se preverja znanje iz slovenskega jezika, matematike in tretjega obveznega predmeta.

Izbrani tretji predmet, iz katerega bodo učenci 9. r naše šole opravljali nacionalno preverjanje znanja v l. 2018/2019, je likovna umetnost.

Publikacija »Informacije za učence in starše« je v elektronski obliki. Publikacija je namenjena učencem 6. in 9. razreda ter njihovim staršem in je dostopna na spletni strani Državnega izpitnega centra (www.ric.si).

Na dan NPZ učenci 6. in 9. razreda počakajo učitelje v jedilnici.

Datumi opravljanja NPZ za šolsko leto 2018/2019:

TOREK, 7. 5. 2019 SLOVENŠČINA 6. in 9. razred
ČETRTEK, 9. 5. 2019 MATEMATIKA 6. in 9. razred
PONEDELJEK, 13. 5. 2019 ANGLEŠČINA 6. razred
PONEDELJEK, 13. 5. 2019 LIKOVNA UMETNOST 9. razred

POMEMBNO: BODITE TOČNI.

V UČILNICE BODO UČENCI ODŠLI 15 min. PRED PRIČETKOM PISANJA NPZ.

ČAS PISANJA: 8.30 – 9.30

Vsi učenci morajo biti v učilnici do izteka časa za pisanje.

Vsem učencem in učenkam želimo veliko uspeha.

Sonja Lenarčič, pom. ravnatelja

 

Dostopnost