Svet šole

Svet zavoda je sestavljen iz pedagoških, strokovnih delavcev in ostalih delavcev, predstavnikov staršev in predstavnikov lokalne uprave. Po julijski spremembi ZOFVI–H ima Svet zavoda ponovno enajst članov.

Na 2. sestanku Sveta zavoda, 29. 9. 2016, so bili verificirani mandati novim članom sveta: iz vrst delavcev zavoda Vidi Pugelj, Bredi Božič, Barbari Blatnik, Anji Tekavčič in Sabini Novak, iz vrst predstavnikov staršev Janku Nose, Jerneju Stare in Luciji Laharnar Mesojedec, iz vrst predstavnikov ustanovitelja pa Vidi Šinkovec, Nadi Pavšer in Beti Erčulj. Za predsednico Sveta zavoda je bila predlagana in izvoljena Barbara Blatnik, za podpredsednico pa Vida Šinkovec. Mandat članom poteče 30. 9. 2020.

 

Naloge Sveta zavoda so naslednje:

 • imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda;
 • sprejema program razvoja zavoda;
 • sprejema Letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi;
 • odloča o uvedbi nadstandardnih storitev in drugih programov;
 • obravnava poročila o izobraževalni (vzgojni) problematiki;
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;
 • odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli (vrtcu);
 • sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določata odlok ali drug splošni akt zavoda;
 • določa finančni načrt in sprejema zaključne račune;
 • predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti;
 • daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih;
 • razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda;
 • sprejema program razreševanja presežnih delavcev;
 • odloča o najemanju kreditov v soglasju z ustanoviteljem;
 • imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah;
 • odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del;
 • opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.

Gradivo za 1. sejo v šolskem letu 2017/18: 1 POROČILO 2016-2017 o izvrš. LDN šola, POROČILO 2016-2017 o izvrš. LDN vrtec, Samoevalvacijsko poročilo OŠ Dobrepolje 2016 – 2017, PRILOGA 1 realizacija predmetnika, Priloga 2 ŠTEVILO UČENCEV 2017 docx, PRILOGA 3 Primerjava rezultatov NPZ po letih,  LDN vrtec Ringaraja 2017-18, nelektorirano,26.9., LDN 2017-18 JVIZ OŠ DOBREPOLJE – nelektorirano

Gradivo za 2. sejo v šolskem letu 2017/18: POLLETNO POROČILO ŠOLA 2017-18, POLLETNO POROČILO VRTEC RINGARAJA 2017-18, LETNO POROČILO 2017, JVIZ OŠ DOBREPOLJE, FINANČNI NAČRT 2018, KADROVSKI NAČRT OŠ DOBREPOLJE 2018, NAČRT INVESTICIJ 2018, PROGRAM DELA OŠ DOBREPOLJE 2018, DELOVNA USPEŠNOST RAVNATELJEV

Dostopnost