Svet šole

Svet zavoda je sestavljen iz pedagoških, strokovnih delavcev in ostalih delavcev, predstavnikov staršev in predstavnikov lokalne uprave. 

Sestava Sveta zavoda: iz vrst delavcev zavoda Vida Pugelj, Karmen Kljun, Andreja Polzelnik Marolt, Anja Tekavčič in Sabina Novak, iz vrst predstavnikov staršev Marko Trebušak, Damjana Vidmar in Mitja Peček, iz vrst predstavnikov ustanovitelja pa Vilijem Jamnik, Anica Žgajnar in Zdenka Novak Nose. Za predsednico Sveta zavoda je bila predlagana in izvoljena Andreja Polzelnik Marolt, za podpredsednika pa Marko Trebušak. Mandat članom poteče 30. 9. 2024.

 

Naloge Sveta zavoda so naslednje:

 • imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda;
 • sprejema program razvoja zavoda;
 • sprejema Letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi;
 • odloča o uvedbi nadstandardnih storitev in drugih programov;
 • obravnava poročila o izobraževalni (vzgojni) problematiki;
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;
 • odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli (vrtcu);
 • sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določata odlok ali drug splošni akt zavoda;
 • določa finančni načrt in sprejema zaključne račune;
 • predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti;
 • daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih;
 • razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda;
 • sprejema program razreševanja presežnih delavcev;
 • odloča o najemanju kreditov v soglasju z ustanoviteljem;
 • imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah;
 • odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del;
 • opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.

Zapisnik 2. seje Sveta JVIZ OŠ Dobrepolje, 2023-2024

Poročilo o izvrš. LDN 2022_23 ŠOLA

Zapisnik 1. korespondenčne seje Sveta zavoda 23-24

Zapisnik 1. seje Sveta zavoda 23-24

Zapisnik 1. korespondenčne seje Sveta zavoda 22-23

Zapisnik 1. seje Sveta zavoda 22-23

Zapisnik 2. korespondenčne seje Sveta zavoda 22-23

Zapisnik 2. seje Sveta zavoda 22-23

Zapisnik 3. korespondenčne seje Sveta zavoda 22-23

Zapisnik 3. seje Sveta zavoda 22-23

Zapisnik 4. korespondenčne seje Sveta zavoda 22-23

 

Dostopnost