Subvencionirana prehrana in odjava od prehrane

Konec maja 2010 je bil sprejet Zakon o šolski prehrani, Ur. l. RS, št 43/2010, ki je urejal: organizacijo šolske prehrane, pravico učencev do subvencije za šolsko prehrano, višino subvencije, pogoje in postopek za dodeljevanje subvencije ter nadzor nad izvajanjem tega zakona.

V Uradnem listu RS št. 3/2013 pa je bil objavljen Zakon o šolski prehrani, ki je stopil v veljavo s 1. februarjem 2013.

Iz državnega proračuna je tako zagotovljena:

  • brezplačna malica vsem učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % povprečne plače v Republiki Sloveniji;
  • prav tako je zagotovljena brezplačna malica vsem učencem, ki so v rejništvu ali so prosilci za mednarodno zaščito;
  • brezplačna kosila pripadajo učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo plačati prispevka za kosilo (upravičenci do subvencioniranega kosila so vsi tisti, pri katerih dohodek na družinskega člana ne presega 18 % povprečne plače v RS).

Državni zbor je 17. julija 2015 sprejel Zakon o spremembi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-D), ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/2015. Spremenjen zakon širi upravičence do subvencioniranega kosila učencev. Sprememba še vedno priznava brezplačno kosilo učencem, pri katerih neto povprečna plača v Republiki Sloveniji ne presega 18 % na družinskega člana.

Od 1. 1. 2016 pa pripada subvencija kosila tudi učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 36 % povprečne neto plače v Republiki Sloveniji, in sicer v naslednji višini:

  • nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 70 % cene kosila,
  • nad 30 % do 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 40 % cene kosila.

Ker sta brezplačna malica ali kosilo vezana na veljavno odločbo za Otroški dodatek, ki jo izda Center za socialno delo (npr. Grosuplje), starše pozivam, da ste pozorni, kdaj vam zapade veljavnost odločbe.

ODJAVA ZAJTRKA, MALICE ALI KOSILA

V primeru, da učenec zboli, morajo starši do 8.00 sporočiti v kuhinjo ali po internetu izostanek (odjavo) od zajtrka, malice oziroma kosila za tekoči dan in naslednje dneve odsotnosti. V primeru, da je odjava zajtrka ali malice pravočasna, starši za prvi dan ne plačajo  ceno zajtrka in malice. Kosilo, ki je pravočasno odjavljeno do 8.00 ure, plačajo starši za prvi dan odsotnosti, za naslednje dneve pa ne plačajo ničesar. Prav tako pa je potrebno en dan preden pride otrok na zajtrk, malico ali kosilo, ponovno obvestiti kuhinjo o njegovem prihodu.

Za učence, ki imajo brezplačno malico ali kosilo, je ravno tako potrebno, da starši do 8.00 sporočijo v kuhinjo ali po internetu izostanek (odjavo) od malice oziroma kosila za tekoči dan in naslednje dneve odsotnosti. Prvi dan odsotnosti plača MIZŠ. V primeru, da otroka niste odjavili pravočasno, plačajo starši celoten znesek prehrane za dneve odsotnosti. STARŠI, BODITE TOČNI PRI SPOROČANJU ODSOTNOSTI SVOJIH OTROK OD PREHRANE.

Cena zajtrka ali malice je 0,80 €, kosila pa 2,20 €.

 

Dostopnost