Obveščamo vas, da je sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS,  št. 88/16), ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila.

Do subvencije v višini cene kosila bodo od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. O upravičenosti do subvencije za kosilo lahko starši ugotovijo iz veljavne odločbe  v otroškem dodatku.

Podatke o subvenciji za učence, ki so prijavljeni na kosilo, bo šola pridobila iz CEUVIZ po ustaljenem postopku.

V primeru, da je vaš otrok  upravičen do subvencioniranega kosila, pokličite v tajništvo šole, da se dogovorite o prijavi na kosilo.

Lepo pozdravljeni

Ravnatelj: Ivan Grandovec

Obvesto staršem

Dostopnost