Dne: 15. 11. 2018

Št.  033 – 1/2018 – 29

 

OBČINA DOBREPOLJE
Videm 35
1312 Videm – Dobrepolje

ZADEVA: Odziv JVIZ OŠ Dobrepolje na posnetek 25. redne seje Občinskega sveta ter na posnetek razprave z dne 8. 11. 2018, ki je objavljena na spletni strani Občine Dobrepolje pod 7. izredno sejo Občine Dobrepolje.

 

Naš odziv na predlog sklepa, ki ga je ob sklicu   7. izredne seje OS podal župan, smo že objavili na naši spletni strani.  Dodatno podajamo naš odziv na navedbe iz posnetka 25. redne seje in razprave z dne 8. 11. 2018. Oba posnetka si lahko ogledate na spletni strani Občine Dobrepolje pod zavihkom organi občine/občinski svet/seje občinskega sveta.

Na 25. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrepolje predsednik Nadzornega odbora izpostavi, da ima JVIZ OŠ Dobrepolje presežek v višini 153.852 €. Navaja, da je bil v okviru sveta šole sprejet sklep, da se ta znesek prerazporedi na začasne postavke, kar pa je v nasprotju z 9. členom Zakona o javnih financah. 

Sklep o prerazporeditvi navedenega zneska ne obstaja, zato je kakršnakoli razprava o razporejanju tega zneska brez realne osnove.

Podžupanjo zanima, od katerega leta so bila navedena sredstva  razporejena z nezakonitim sklepom. Nadalje navaja, da je ravnatelj zavajal  tudi že v prejšnjem delu od leta 2013, koliko je sredstev na računu. Navaja tudi težke, žaljive besede, ki jih ne želimo ponavljati, razvidno je v posnetku.

Kot že navedeno, takšnega sklepa ni. Naša letna poročila je s pripadajočimi tabelaričnimi izkazi vsako leto prejela občina, objavljena so na AJPES-u. Trdimo, da zavajanja ni, saj so bili podatki prikazani v skladu z zakonodajo in dodatno  obrazloženi v pojasnilih. Res pa je, da je potrebno znanje za pravilno branje podanih podatkov, na kar je večkrat opozorila tudi revizorka prisotna na razpravi 8. 11. 2018 (razvidno iz posnetka).

 Razprava na isto temo je potekala dne 8. 11. 2018.

Kot smo že podali v pojasnilu, je bila za ta dan sklicana 7. izredna seja OS, na katero ravnatelj ni bil povabljen in se zato seje ni udeležil.  Do sedaj je bila praksa, da se predstavnike javnih zavodov vabi na sejo, če se na seji obravnava tematika zavoda.  Takoj ob začetku seje župan ugotovi, da seja ni sklepčna, saj so bili od dvanajst svetnikov prisotni le trije. Po odločitvi župana se je razprava kljub temu nadaljevala.

V razpravi je sodelovala predstavnica revizijske hiše, ki je za leto 2017 v zavodu opravila revizijo. Iz njenih navedb se jasno vidi to, kar v naših pojasnilih navajamo, torej nezakonitosti in negospodarnosti pri poslovanju ni bilo in kot nadalje navaja je nesmiselno še kaj razpravljati v tem delu. O odpravi računovodske napake smo pisno seznanili revizijsko hišo, ki  nato v končnem poročilu ne ugotavlja pomembnih napak in pomanjkljivosti. Iz tega razloga nam tudi ni bilo potrebno podajati odzivnega poročila. Tudi pojasnilo vodstva šole je že bilo podano (Mnenje vodstva šole z dne  1. 10. 2018, točka 2.2), da smo računovodsko napako takoj odpravili. Občina je izvod končnega poročila prejela s stani revizijske hiše. Ponovno poudarjamo, da je šlo za priporočilo in ne za nezakonitost. Kot predvideva tudi predstavnica revizijske hiše je finančna situacija v tem trenutku lahko povsem drugačna in razpravljanje  o tem znesku nima realne osnove, saj je potrebno pogledati, koliko sredstev ima  zavod prostih. Smo sredi novembra 2018, predlagan sklep pa se nanaša na stanje iz konca preteklega leta. Takoj v začetku januarja smo morali izplačati plače 88 zaposlenim, v predmetnem znesku so tudi obveznosti do dobaviteljev. Naš investicijski  načrt za leto 2018 (prejela ga je tudi občina in nanj nismo prejeli pripomb)  je v veliki meri vključeval lastna sredstva. Istih sredstev ne moreš razporejati dvakrat!

Odločno zavračamo laži, ki jih je ponovno izpostavila podžupanja, da gre za zavajanje svetnikov pri sprejemanju zaključnega računa. V računovodskih izkazih so naši podatki točni in verodostojni. Ne razumemo v čem bi bilo zavajanje.  Vsako leto je poslovni rezultat znan, posredovan občini, župan pa je imel vedno možnost, da se do tega ustrezno opredeli. Odziva na rezultat do sedaj nismo prejeli.

Nadalje se razprava nadaljuje z očitkom, da ni razvidno koliko presežka je na šoli in koliko na vrtcu. Kdor je prebral letno poročilo, že v kazalu lahko ugotovi, da je Analiza prihodkov in odhodkov pripravljena ločeno za šolo in vrtec.

Direktor občinske uprave očita, da je finančni načrt, ki ga pošljemo občini v mesecu oktobru pripravljen kot »prosti spis«.  Pojasnimo naj, da javni zavodi pripravimo finančni načrt v začetku leta po tem, ko nam financerji (občina, država) podajo izhodišča. Finančni načrt je pripravljen v skladu z Zakonom o javnih financah, Uredbo in Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov.  Vsako leto v začetku oktobra pa pošljemo občini dokument z opisom posameznih postavk, ki naj bi jih občina uvrstila v proračun naslednjega leta. V tem predlogu je zabeleženo le približno ¼ vseh sredstev, ki jih zavod potrebuje. Večinski financer našega zavoda ni Občina Dobrepolje, temveč MIZŠ. V našem predlogu so upoštevane potrebe in želje (zaposlenih,  staršev in sveta zavoda), ki se izpostavijo v Letnem delovnem načrtu v mesecu septembru.  V obrazložitvi so še posebej poudarjene najpomembnejše prioritete kot npr. potrebe po samostojnih urah na PŠ Struge. Torej ne gre za finančni načrt za leto 2019 (ta bo pripravljen februarja 2019), ampak za neobvezen dokument, kot pomoč občini pri pripravi proračuna za leto 2019.

Obtožbe določenih prisotnih v javni razpravi, ki je objavljena na spletni strani občine pod 7. izredno sejo Občinskega sveta, razumemo kot napad na integriteto celotnega JVIZ OŠ Dobrepolje, prav tako so bile izjave žaljive, neresnične in podane nestrokovno, zato so izvale psihični pritisk tudi na naše zaposlene, ki delajo na tem področju.

Naj ponovimo, da z vsemi sredstvi, ki so nam zaupana v upravljanje ravnamo gospodarno, skrbno in v dobrobit vseh, ki so v proces vzgoje in izobraževanja v našem zavodu vključeni. V kolikor je bila želja po ureditvi morebitnih odprtih vprašanj, bi se župan lahko kadarkoli obrnil na ravnatelja in Svet zavoda. Prepričani smo, da bi skupaj prišli do rešitve, ki bi bila v dobrobit vseh. Dopuščanje takšnega blatenja, ki NE temelji na dejstvih, proti ustanovi, ki zavzeto vzgaja in izobražuje naše otroke, pa v občini in v širši javnosti na dolgi rok nikomur ne koristi.

Lepo pozdravljeni                                                                          Ravnatelj: Ivan Grandovec

 

Vročiti: 

  • Občina Dobrepolje
  • Predsednici Sveta JVIZ OŠ Dobrepolje
  • Predsednici šolskega sindikata
  • Spletna stran šole
Dostopnost