PRAVICE OTROK IN STARŠEV (določene v mednarodnih dokumentih in ustavi)

Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za spoštovanje temeljnih otrokovih pravic. V demokratičnih državah zastopajo otrokove pravice starši oz. njihovi zakoniti zastopniki. Otrokom, vključenim v javni vrtec, zagotavlja država možnost za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo, vključujoč tudi možnost poglobljenega razvoja na določenem področju. Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravic do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje. Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni. Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke, do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico do zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov. Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu, kar jim mora vrtec formalno omogočiti. Pri tem morajo spoštovati meje soodločanja in ne morejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca. Ob vstopu otroka v vrtec lahko vrtec omogoči staršem postopno uvajanje otroka  tako, da smejo biti nekaj dni skupaj z njim v skupini.

Dostopnost